محصولات

محصولات منتخب

برای انتخاب نهال مناسب به راهنمایی نیاز دارید؟

توصیه های قبل از کاشت نهال درخت :

1. کسب اطلاعات کافی در مورد جنس خاک مزرعه

2. کسب اطلاعات کافی در مورد میزان شوری (میزان یون های نمکی خاک)

3. کسب اطلاعات کافی در مورد میزان اسیدیته یا PH خاک مزرعه

4. کسب اطلاعات کافی در مورد میزان سختی یا تراکم خاک

5. کسب اطلاعات کافی در مورد سوابق کشت در زمین مورد نظر

6. کسب اطلاعات کافی در مورد غنای خاک زمین مورد نظر جهت زراعت قبل از شروع کار

7. کسب اطلاعات کافی در مورد شرایط جغرافیایی

8. کسب اطلاعات کافی در مورد آب مصرفی جهت آبیاری گیاهان

9. کسب اطلاعات کافی در مورد میزان شوری آب مصرفی جهت آبیاری

10. کسب اطلاعات کافی از میزان آب موجود در منطقه جهت آبیاری

11. کسب اطلاعات کافی در خصوص روند تغییرات دمایی منطقه

12. کسب اطلاعات در خصوص تاریخچه یخ زدگی‌های زمین در دوره خواب زمستانی و شروع فصل رشد در بهار

13. کسب اطلاعات کافی در مورد روند بارش های مرسوم منطقه ای

14. کسب اطلاعات کافی درمورد تاریخچه اتفاقات نامطلوب

Shopping Cart
اسکرول به بالا