نهال به ایتالیایی
نهال به ایتالیایی
نهال به ایتالیایی
نهال به ایتالیایی
نهال به ایتالیایی
نهال به ایتالیایی

نهال به ایتالیایی

دسترسی: در انبار

نام : نهال به ایتالیایی
منشا : ایتالیا
پایه : بذری پیوندی
زمان رسیدن میوه : اوایل مهر
دارای وزن زیاد : 1.5 کیلو گرم هر میوه

اين رقم در فروشگاه نهالکار 24 موجود می باشد.