نهال به اصفهان
نهال به اصفهان
نهال به اصفهان
نهال به اصفهان
نهال به اصفهان
نهال به اصفهان
نهال به اصفهان
نهال به اصفهان
نهال به اصفهان
نهال به اصفهان
نهال به اصفهان
نهال به اصفهان

نهال به اصفهان

دسترسی: در انبار

به اصفهان مهمترین رقم تجاری محسوب می شود که منشاء آن ایران بوده که در اوایل مهر می رسد و از خاصیت انبارداری طولانی برخوردار است و اين رقم در فروشگاه نهالکار 24 موجود می باشد. 

نام : نهال به اصفهان
منشا : ایران
پایه : بذری پیوندی
زمان رسیدن میوه : اوایل مهر
دارای انبار طولانی و تجاری ترین رقم ایران