نهال هلو آلبرتا دو بار
نهال هلو آلبرتا دو بار
نهال هلو آلبرتا دو بار
نهال هلو آلبرتا دو بار
نهال هلو آلبرتا دو بار
نهال هلو آلبرتا دو بار
نهال هلو آلبرتا دو بار
نهال هلو آلبرتا دو بار

نهال هلو آلبرتا دو بار

دسترسی: در انبار

هلو آلبرتا دو بار 
رنگ میان : زرد و درشت
عمر اقتصادی : 15 سال
پایه : شفتالو بذری
منشا : چین
زمان رسیدن میوه : 2 مرحله ای اوایل مرداد تا اواخر مرداد

تحمل سرمای زمستانی : -25

اين رقم در فروشگاه نهالکار 24 موجود می باشد