نهال آلبالو گیسی
نهال آلبالو گیسی
نهال آلبالو گیسی
نهال آلبالو گیسی
نهال آلبالو گیسی
نهال آلبالو گیسی
نهال آلبالو گیسی
نهال آلبالو گیسی

نهال آلبالو گیسی

دسترسی: در انبار

نام : آلبالو گیسی
گشور سازنده : مجارستان
زمان رسیدن میوه : اوایل تیرماه
زمان گلدهی : اوایل تیرماه
عمر اقتصادی : ۳۰سال
پایه آلبالو تلخ

اين رقم در فروشگاه نهالکار 24 موجود می باشد