نهال بادام ربیع
نهال بادام ربیع
نهال بادام ربیع
نهال بادام ربیع
نهال بادام ربیع
نهال بادام ربیع
نهال بادام ربیع
نهال بادام ربیع

نهال بادام ربیع

دسترسی: در انبار

نام : بادام ربیع  
منشاء : شهر کرد
نوع گلدهی : متوسط تا دیرگل
درصد مغز : 33
درصد دوقلویی : 56
سختی پوست : پوست سخت
تلقیح کننده مناسب : مامائی

اين رقم در فروشگاه نهالکار24 موجود می باشد