نهال بادام شاهرودی
نهال بادام شاهرودی
نهال بادام شاهرودی
نهال بادام شاهرودی
نهال بادام شاهرودی
نهال بادام شاهرودی
نهال بادام شاهرودی
نهال بادام شاهرودی
نهال بادام شاهرودی
نهال بادام شاهرودی

نهال بادام شاهرودی

دسترسی: در انبار

انواع نهال بادام شاهرود :
جواهر (شاهرود ۱۸)
غنچه (شاهرود ۱۵)
خوش (شاهرود ۱۲)
مجنون (شاهرود ۱۷)
راست قامت (شاهرود ۲۱)

اين رقم ها در فروشگاه نهالکار24 موجود می باشند