نهال بادام شکوفه(A.H.3)
نهال بادام شکوفه(A.H.3)
نهال بادام شکوفه(A.H.3)
نهال بادام شکوفه(A.H.3)
نهال بادام شکوفه(A.H.3)
نهال بادام شکوفه(A.H.3)
نهال بادام شکوفه(A.H.3)
نهال بادام شکوفه(A.H.3)

نهال بادام شکوفه(A.H.3)

دسترسی: در انبار

نام بادام : شکوفه (A.H.3) 
منشاء : آذر شهر
زمان گلدهی : خیلی دیرگل
درصد مغز : 60
درصد دوقلویی : محدود
سختی پوست  : پوست سخت
تلقیح کننده مناسب : فرانیس و حریر