نهال بادام سهند(L.62)
نهال بادام سهند(L.62)
نهال بادام سهند(L.62)
نهال بادام سهند(L.62)
نهال بادام سهند(L.62)
نهال بادام سهند(L.62)
نهال بادام سهند(L.62)
نهال بادام سهند(L.62)

نهال بادام سهند(L.62)

دسترسی: در انبار

نام بادام  : سهند L-۶۲ 
منشاء : آذر شهر
زمان گلدهی :  دیرگل
درصد مغز :  28
درصد دوقلویی : 20
سختی پوست : سخت
گردافشان : فرانیس و شکوفه
مشخصات : درختی بزرگ و قوی،خیلی دیرگل و پربار می باشد.

اين رقم در فروشگاه نهالکار24 موجود می باشد