نهال بادام آذر (A.H.50)
نهال بادام آذر (A.H.50)
نهال بادام آذر (A.H.50)
نهال بادام آذر (A.H.50)
نهال بادام آذر (A.H.50)
نهال بادام آذر (A.H.50)
نهال بادام آذر (A.H.50)
نهال بادام آذر (A.H.50)

نهال بادام آذر (A.H.50)

دسترسی: در انبار

نام بادام  :  آذر (AH.50 )
منشاء : آذر شهر
زمان گلدهی : دیرگل
درصد مغز : 42
درصد دوقلویی : 2
تلقیح کننده مناسب : فرانیس

اين رقم در فروشگاه نهالکار24 موجود می باشد