نهال بادام فرانیس
نهال بادام فرانیس
نهال بادام فرانیس
نهال بادام فرانیس
نهال بادام فرانیس
نهال بادام فرانیس
نهال بادام فرانیس
نهال بادام فرانیس
نهال بادام فرانیس
نهال بادام فرانیس
نهال بادام فرانیس
نهال بادام فرانیس
نهال بادام فرانیس
نهال بادام فرانیس
نهال بادام فرانیس
نهال بادام فرانیس
نهال بادام فرانیس
نهال بادام فرانیس
نهال بادام فرانیس
نهال بادام فرانیس

نهال بادام فرانیس

دسترسی: در انبار

این رقم دارای درختی با ریشه های عمیق است که مقاوم به خشکی بوده و دیرگل و دیررس است که پوست سبز آن براحتی جدا می شود و پوست میوه آن چوبی نیمه سنگی است برداشت محصول آن آسان است و 40%درصدمغز است که مغز ان قهوه ای روشن با طعم خوبیست خود ناسازگار است که ارقام گرده دهنده سهند و شکوفه می باشد
نام بادام  : فرانیس 
منشاء : فرانسه
زمان گلدهی : دیرگل
درصد مغز : 38
درصد دوقلویی : ندارد
تلقیح کننده مناسب : سهند و شکوفه

این رقم در فروشگاه نهالکار24 موجود می باشد