نهال شاه توت
نهال شاه توت
نهال شاه توت
نهال شاه توت

نهال شاه توت

دسترسی: در انبار

دارای ظاهری قرمز مایل به سیاه و درشت می باشد که منشاء آن ایران ،ترکیه ،پاکستان و سوریه است که زمان

رسیدن میوه اوایل تابستان می باشد