نهال توت موزی
نهال توت موزی
نهال توت موزی
نهال توت موزی
نهال توت موزی
نهال توت موزی
نهال توت موزی
نهال توت موزی
نهال توت موزی
نهال توت موزی
نهال توت موزی
نهال توت موزی
نهال توت موزی
نهال توت موزی

نهال توت موزی

دسترسی: در انبار

منشا : چین
پایه : بذری و پیوندی
زمان رسیدن میوه :  خرداد
مشخصات ظاهری : سفید  دراز و شیرین

اين رقم در فروشگاه نهالکار 24 موجود می باشد