نهال توت سفید
نهال توت سفید
نهال توت سفید
نهال توت سفید
نهال توت سفید
نهال توت سفید
نهال توت سفید
نهال توت سفید
نهال توت سفید
نهال توت سفید

نهال توت سفید

دسترسی: در انبار

درخت توت سفید می تواند تا ارتفاع 15 تا 18 متر و قطر 1 تا 5/1 متر رشد کند. پوست درخت در مرحله جوانی خاکستری روشن و سپس خاکستری قهوه ای می گردد. سطح پوست دارای شیارهای نسبتاً عمیق است و در درختان بزرگ، صفحات پوست مرده خیلی برجسته مشخص هستند. درخت دارای شاخه های متعدد با انشعابات زیاد است
گل دهی در فروردین و اردیبهشت و میوه دهی در مناطق معتدل ایران، خرداد و تیر و در مناطق گرمسیر در اردیبهشت ماه صورت می گیرد 
رشد درختان توت کند بوده و عمر آنها 120 تا 150 سال می باشد