نهال زردآلو نصیر مراغه ای
نهال زردآلو نصیر مراغه ای
نهال زردآلو نصیر مراغه ای
نهال زردآلو نصیر مراغه ای

نهال زردآلو نصیر مراغه ای

دسترسی: در انبار

نام : زردآلوی نصیری
زمان رسیدن میوه : نیمه دوم خرداد ماه
عمر اقتصادی : 35 سال
پایه : زردآلوی بذری
نوع مصرف : تازه خوری
تحمل سرمای زمستانی : -20 الی -25