نهال زرد آلو شکرپاره
نهال زرد آلو شکرپاره
نهال زرد آلو شکرپاره
نهال زرد آلو شکرپاره
نهال زرد آلو شکرپاره
نهال زرد آلو شکرپاره
نهال زرد آلو شکرپاره
نهال زرد آلو شکرپاره

نهال زردآلو شکرپاره

دسترسی: در انبار

نام : زردآلوی شکرپاره 
زمان رسیدن میوه : تیر ماه
عمر اقتصادی : 35 سال
پایه : زردآلوی بذر
نوع مصرف : تازه خوری
تحمل سرمای زمستانی : -20 الی -25