نهال زردآلو عسگر آبادی
نهال زردآلو عسگر آبادی
نهال زردآلو عسگر آبادی
نهال زردآلو عسگر آبادی
نهال زردآلو عسگر آبادی
نهال زردآلو عسگر آبادی

نهال زردآلو عسگر آبادی

دسترسی: در انبار

نهال زردآلو عسگر آباد
زمان رسیدن : اواخر خرداد
رنگ میوه : زرد
نوع مصرف : تازه خوری و  خشکباری
تحمل سرما : -25 الی-30
عمر اقتصادی : ۲۵ سال
فاصله کاشت : ۳*۴
نوع پایه : آلوچه وحشی و  زرد آلو تلخ
بهترین و بازار پسندترین زردآلو در ایران