نهال زردآلو شاهرودی
نهال زردآلو شاهرودی
نهال زردآلو شاهرودی
نهال زردآلو شاهرودی

نهال زردآلو شاهرودی

دسترسی: در انبار

نام: زردآلوی شاهرودی
زمان رسیدن میوه :  نیمه دوم خرداد ماه
عمر اقتصادی : 35 سال
پایه : زردآلوی بذری
نوع مصرف :  تازه خوری – خشکبار
تحمل سرمای زمستانی : -20 الی -25