نهال زرد آلو تبرزه قرمز
نهال زرد آلو تبرزه قرمز
نهال زرد آلو تبرزه قرمز
نهال زرد آلو تبرزه قرمز
نهال زرد آلو تبرزه قرمز
نهال زرد آلو تبرزه قرمز
نهال زرد آلو تبرزه قرمز
نهال زرد آلو تبرزه قرمز
نهال زرد آلو تبرزه قرمز
نهال زرد آلو تبرزه قرمز
نهال زرد آلو تبرزه قرمز
نهال زرد آلو تبرزه قرمز
نهال زرد آلو تبرزه قرمز
نهال زرد آلو تبرزه قرمز

نهال زرد آلو تبرزه قرمز

دسترسی: در انبار

نهال زردآلو تبرزه قرمز
زمان رسیدن : اوایل تیر
رنگ میوه : قرمز
نوع مصرف : تازه خوری
گوشتی سفت با اندازه متوسط
تحمل سرما : 25 الی 20
عمر اقتصادی : ۲۵سال
فاصله کاشت : ۳*۴
نوع پایه : آلوچه وحشی  زرد آلو تلخ
این رقم از زردآلو سریع الرشد بوده وکم شاخه،با ساختاری بسیار قوی