نهال آلوچه بخارا
نهال آلوچه بخارا
نهال آلوچه بخارا
نهال آلوچه بخارا
نهال آلوچه بخارا
نهال آلوچه بخارا
نهال آلوچه بخارا
نهال آلوچه بخارا
نهال آلوچه بخارا
نهال آلوچه بخارا
نهال آلوچه بخارا
نهال آلوچه بخارا
نهال آلوچه بخارا
نهال آلوچه بخارا
نهال آلوچه بخارا
نهال آلوچه بخارا
نهال آلوچه بخارا
نهال آلوچه بخارا

نهال آلوچه بخارا

دسترسی: در انبار

نام: بخارایی
منشا: اروپا
عمر اقتصادی: 25 سال
زمان رسیدن میوه: اواخر مرداد ماه
پایه: آلوچه بذری
تحمل خشکی: متحمل
تحمل سرمای زمستان: -20 الی -33