نهال آلوچه قطره‌ طلا
نهال آلوچه قطره‌ طلا
نهال آلوچه قطره‌ طلا
نهال آلوچه قطره‌ طلا
نهال آلوچه قطره‌ طلا
نهال آلوچه قطره‌ طلا
نهال آلوچه قطره‌ طلا
نهال آلوچه قطره‌ طلا
نهال آلوچه قطره‌ طلا
نهال آلوچه قطره‌ طلا
نهال آلوچه قطره‌ طلا
نهال آلوچه قطره‌ طلا
نهال آلوچه قطره‌ طلا
نهال آلوچه قطره‌ طلا
نهال آلوچه قطره‌ طلا
نهال آلوچه قطره‌ طلا

نهال آلوچه قطره‌ طلا

دسترسی: در انبار

کشور سازنده:اروپا
عمر اقتصادی:25
زمان رسیدن:اواخر مرداد
تحمل خشکی:نیمه متحمل
تحمل سرما:c25الیc30
پایه:آلوچه وحشی(بذری)
رنگ میوه:زرد طلایی
باردهی:از سال سوم
فاصله کاشت:4*4
آبیاری:10 لیتر در هفته