نهال آلوچه گوجه سبز
نهال آلوچه گوجه سبز
نهال آلوچه گوجه سبز
نهال آلوچه گوجه سبز
نهال آلوچه گوجه سبز
نهال آلوچه گوجه سبز
نهال آلوچه گوجه سبز
نهال آلوچه گوجه سبز
نهال آلوچه گوجه سبز
نهال آلوچه گوجه سبز
نهال آلوچه گوجه سبز
نهال آلوچه گوجه سبز

نهال آلوچه گوجه سبز

دسترسی: در انبار

 درخت گوجه سبز وسیع و پرشاخه بوده، سریع رشد می کند و بازده معمولی دارد. حتی باید گرده افشانی گردد. 
 شکل میوه گرد بوده و وزن آن 15-20 گرم می باشد. رنگ پوسته سبز رنگ براق است. گوشت میوه سفت، آبدار و کمی شیرین است. رنگ میوه ی رسیده  قرمز می باشد و اغلب سبز استفاده می شود