نهال آلوچه شابلون کاليفرنيا
نهال آلوچه شابلون کاليفرنيا
نهال آلوچه شابلون کاليفرنيا
نهال آلوچه شابلون کاليفرنيا

نهال آلوچه شابلون کاليفرنيا

دسترسی: در انبار

نام: آلوکالیفرنیا یا شابلون
منشا: اروپا
عمر اقتصادی: 25 سال
زمان رسیدن میوه: اواخر مرداد ماه
پایه: آلوچه بذری
تحمل خشکی: نیمه متحمل
تحمل سرمای زمستان: -20 الی -33