نهال آلوچه دامسونز
نهال آلوچه دامسونز
نهال آلوچه دامسونز
نهال آلوچه دامسونز
نهال آلوچه دامسونز
نهال آلوچه دامسونز
نهال آلوچه دامسونز
نهال آلوچه دامسونز
نهال آلوچه دامسونز
نهال آلوچه دامسونز
نهال آلوچه دامسونز
نهال آلوچه دامسونز

نهال آلوچه دامسونز

دسترسی: در انبار

آلو دامسونز آبی رنگ با طعمی عالی  و اندازه ای کوچک میباشد . بیشتر به صورت کنسرو مصرف می شود .

نیاز سرمایی این محصول 800 الی 1200 درجه سرمای زیر 7 درجه می باشد