نهال آلبالو مورلو
نهال آلبالو مورلو
نهال آلبالو مورلو
نهال آلبالو مورلو
نهال آلبالو مورلو
نهال آلبالو مورلو
نهال آلبالو مورلو
نهال آلبالو مورلو
نهال آلبالو مورلو
نهال آلبالو مورلو

نهال آلبالو مورلو

دسترسی: در انبار

آلبالو مورلو برای تهیه ی مربا و کمپوت استفاده می شود . میوه ی آن به رنگ قرمز تیره است که شکل درشت گرد و دم کوتاهی دارد .

زمان برداشت آلبالو مورلو آخر خرداد می باشد .