نهال انجیر کلسته
نهال انجیر کلسته
نهال انجیر کلسته
نهال انجیر کلسته
نهال انجیر کلسته
نهال انجیر کلسته
نهال انجیر کلسته
نهال انجیر کلسته
نهال انجیر کلسته
نهال انجیر کلسته
نهال انجیر کلسته
نهال انجیر کلسته
نهال انجیر کلسته
نهال انجیر کلسته
نهال انجیر کلسته
نهال انجیر کلسته
نهال انجیر کلسته
نهال انجیر کلسته
نهال انجیر کلسته
نهال انجیر کلسته

نهال انجیر کلسته

دسترسی: در انبار

 اندازه ی این انجیرکوچک و متوسط است . پوست آن بنفش و طعم میوه بسیار شیرین و پر آب است . به دو صورت خشک و تازه مصرف می شود