نهال انجیر یزدی
نهال انجیر یزدی
نهال انجیر یزدی
نهال انجیر یزدی
نهال انجیر یزدی
نهال انجیر یزدی
نهال انجیر یزدی
نهال انجیر یزدی

نهال انجیر یزدی

دسترسی: در انبار

میوه ی این انجیر شیرین و به اندازه ی گردو به رنگهای سبز و زرد و سیاه است و زمان رسیدن میوه شهریور ماه میباشد