نهال انجیر میسیشن
نهال انجیر میسیشن
نهال انجیر میسیشن
نهال انجیر میسیشن
نهال انجیر میسیشن
نهال انجیر میسیشن
نهال انجیر میسیشن
نهال انجیر میسیشن
نهال انجیر میسیشن
نهال انجیر میسیشن
نهال انجیر میسیشن
نهال انجیر میسیشن
نهال انجیر میسیشن
نهال انجیر میسیشن
نهال انجیر میسیشن
نهال انجیر میسیشن
نهال انجیر میسیشن
نهال انجیر میسیشن

نهال انجیر میسیشن

دسترسی: در انبار

این انجیر بادمجانی رنگ با گوشت قرمز بسیار خوشمزه آبدار و بافت سفت قابل جویدن دارد . به صورت تازه و خشک هم استفاده میشود