نهال انجیر قهوه ای
نهال انجیر قهوه ای
نهال انجیر قهوه ای
نهال انجیر قهوه ای
نهال انجیر قهوه ای
نهال انجیر قهوه ای
نهال انجیر قهوه ای
نهال انجیر قهوه ای
نهال انجیر قهوه ای
نهال انجیر قهوه ای
نهال انجیر قهوه ای
نهال انجیر قهوه ای
نهال انجیر قهوه ای
نهال انجیر قهوه ای
نهال انجیر قهوه ای
نهال انجیر قهوه ای
نهال انجیر قهوه ای
نهال انجیر قهوه ای
نهال انجیر قهوه ای
نهال انجیر قهوه ای

نهال انجیر قهوه ای

دسترسی: در انبار

این نوع انجیر قهوه ای رنگ با طعم شیرین پر آب است و به دو صورت خشک و تازه مصرف می شود