نهال انجیر استهبان
نهال انجیر استهبان
نهال انجیر استهبان
نهال انجیر استهبان
نهال انجیر استهبان
نهال انجیر استهبان
نهال انجیر استهبان
نهال انجیر استهبان

نهال انجیر استهبان

دسترسی: در انبار

درخت انجیر استهبان درختی است با برگهای زرد و پنجه ای به رنگ سبز خاکستری که بلندی آن تا شش متر میرسد و در مناطق معتدل و گرمسیر کشت میشود . درخت انجیر معمولا از سال چهارم شروع به میوه دادن می کند و تا سن بیست سالگی میوه می دهد